Općina Lovreć, 21257 LOVREĆ

tel.: 021 72 30 01, fax.: 021 72 30 02
e-mail: opcina.lovrec@st.t-com.hr

Općinsko sjedište: LOVREĆ
Broj stanovnika: 2248
Površina : 110 km2
Nadmorska visina (Lovreć): 535 m

 

Žiro racun: HR 27 2407000-182430004

OIB:28205009024


UKNJIŽBA NELEGALNIH ZGRADA
Autor Ante Babić   
Četvrtak, 22 Rujan 2011 12:25

                                                                                                            

  

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVREĆ

Općinski načelnik

KLASA   :361-01/11-01/1

UR: BR. :2129-04-03-1/1

Lovreć, 20.rujna 2011.

 

 

    Na temelju članka 28.Stavak 2.Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 90/11 )Općina Lovreć objavljuje

 

                                                                      JAVNI POZIV

                                  ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

 

u “Narodnim novinama “-Republike Hrvatske, broj90/2011 od 2.kolovoza 2011.godine objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (dalje:Zakon). Zakon je stupio na snagu dana

10 . kolovoza 2011.godine.

 

Sukladno odredbi članka 28.stavak 1.Zakona ,jedinice lokalne samouprave dužne su najkasnije do 31.prosinca 2011.godine pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada  na svom području ,za koje već imaju saznanja na temelju prijava građana,postupanja komunalnih redara i drugih izvora.Popis zgrada sadrži ime vlasnika/investitora zgrade i podatke o lokaciji  (k.č.br.,k.o.i /ili adresu.)

 

PozivaMo sve vlasnike /investiture nezakonito izgrađenih zgrada na području općine Lovreć da se jave u Ispostavu u Imotskom  Upravnom odjelu za komunalno stambenu djelatnost,uređenje prostora i zaštitu okoliša dostave podatke o

-nezakonito izgrađenoj zgradi (lokaciji)

-vlasniku ili investitoru (ime i prezime i adresa)

-vlasnički list

-posjedovni list

-preris katastarskog plana M 1:2880

Radi pripreme (ustrojavanja )popisa nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Lovreć.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (zahtjev za legalizaciju) podnosi se na adresu:

 

                          SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                          Upravni odjel za prostorno uređenje Split

                                       Ispostava Imotski

                                      Ulica Ante Starčevića

                                     21260 Imotski

                           najkasnije do 31.12.2012.godine

 

                                                                                                  Općinski načelnik :

                                                                                                Ante Babić dipl.oec.

 

Lovreć meteo

Radio Imotski
Logirajte seSva prava pridržana 2008 - LOVREC